Gospodyni numer 3/2020 Pismo o wyjątkowych, przedsiębiorczych kobietach.
Półfinał konkursu "Kobiety na start" Powrót do listy

 Ich zakres działania, dorobek przekraczają granice nie tylko wsi, gmin czy województw, lecz również granice wyobraźni. Prezentacje ich dokonań mają formę  lmów, teledysków, poematów lub po prostu fotogra i i tysięcy stron rzetelnie prowadzonych kronik.

Wszystkie zgłoszone do konkursu „Kobiety na start” grupy działające na tere- nach wiejskich są dla nas zwycięzcami. Bowiem w czasach nastawionych na konsumpcję i zyski udaje im się znaleźć własną drogę i bezinteresownie pracować dla dobra lokalnej społeczności. Scalają ją i dbają o jej potrzeby.

Poszukują tożsamości, kultywują dziedzictwo kulturowe, odnajdują zapomniane karty historii. I to wszystko przekazują kolejnym pokoleniom. Zdają sobie bowiem sprawę, że nie można tworzyć przyszłości bez poznania przeszłości. Zdjęcia skrupulatnie gromadzone w kronikach pokazują, ile radości sprawia im każde, nawet najmniejsze organizowane przedsięwzięcie. 

Połączenie sił to początek

Grupy zgłoszone do konkursu wiedzą, że „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspól- na praca to sukces”. Tak ponad sto lat temu mawiał Henry Ford. Życiowe motto założyciela fabryki samocho- dów przyświeca dziś kobietom angażującym się w działalność społeczną. Cenimy je za to, że chce im się chcieć, choć z rzadka mają nansowe wsparcie czy techniczne zaplecze. Planując działania, pukają do drzwi proboszcza, sołtysa, wójta i strażaków. Mają moc, by zachęcić do wspólnej pracy miejscowych przedsiębiorców, gospodarzy. Jedni dają duchowe wsparcie, inni materialne. A efektem współpracy jest wyremontowany wiejski krzyż, świetlica, wysprzątana okolica i pełne kwiatów zagrody. Czytając opis działalności zgłoszonych do konkursu organizacji kobiecych, ma się wrażenie, że bez nich współczesna wieś nie byłaby ostoją dziedzictwa kulturowego i miejscem wspólnego dobra małej ojczyzny.

Najaktywniejsze z aktywnych

Po burzliwej dyskusji udało się wybrać po trzy grupy z każdego województwa. Nasi reporterzy wyruszyli już w Polskę, by na własne oczy zobaczyć, jak na co dzień radzi sobie z działaniami każda z grup, która przeszła do następnego etapu.

Największą rzeszę wśród zgłoszeń stanowią koła gospodyń wiejskich – zarówno zrzeszone, jak i niezrzeszone. Nie zabrakło również fundacji, stowarzyszeń, grup inicjatywnych, klubów seniora i zespołów muzycznych. Jedne istnieją zaledwie kilka lat, ale lista ich osiągnięć jest długa. Inne udokumentowały swoją ponad stuletnią historię. Bagaż ich doświadczeń jest dla nas bezcennym źródłem informacji o zaangażowaniu kobiet w życie lokalnej społeczności.

Konkurs miał na celu wyłonienie najaktywniejszej grupy kobiet działającej na wsi. Byliśmy zaskoczeni liczbą spływających do redakcji kwestionariuszy zgłoszeniowych. W sumie wpłynęło ich ponad 240. Wieść o naszym konkursie dotarła do około 6000 organizacji kobiecych na wsi, z którymi utrzymujemy kontakt, gdyż ich doświadczenie jest dla nas bezcennym źródłem informacji o zaangażowaniu kobiet w życie lokalnej społeczności.


Spotkamy się w Licheniu

Finał konkursu zaplanowano podczas szóstej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich. Odbędzie się 10 września w Licheniu. Oba wydarzenia mają związek z przypadającym w tym roku jubileuszem 150-lecia kół włościanek.

Patronat honorowy nad nimi objęli abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu, Metropolita Poznański, oraz Prezydent RP Andrzej Duda i jego Małżonka Agata Kornhauser-Duda. Patronat medialny nad wydarzeniami objął Program Drugi TVP. 

Partner wydarzeń:         

 


Dorota Słomczyńska

 

Pliki do pobrania